हास्दै बोल्दैमा जीवन संगीन हुने भए। जीवन रङ्ग लगाउदैमा रङ्गीन हुने भए। म सधै