• 1. NP Magar
  2. Thaneswar Kalathoki
  3. Tek Bdr Pun Teku
  4. Dipendra BM
  5. Prem Bibas Rana Kshetri
  6. Lotus KC
  7. Ram Prasad Subedi Sangam
  8. Prakash Bibash Khadka
  9. Sp Mathawor
  10. Tika Smriti